památky

 .

.

mastne_kramy_01MASNÉ KRÁMY

PŮVODNÍ MASNÉ KRÁMY

stály na tzv. Dolním rynku, dnes náměstí Míru a první zmínka o nich pochází z roku 1522. V roce 1837 byly tyto masné krámy zrušeny a namísto nich bylo v roce 1839 postaveno nových 12 krámů ve tvaru podkovy na zahradě a části školního dvora v dnešní Purcnerově ulici.

.

.


muzeum_01MUZEUM

BAROKNĚ KLASICISTNÍ ZÁMEK

z 2. poloviny 17.století nechal vystavět hrabě Rudolf Jindřich Schaumburk z radnice a čtyř měšťanských domů. Interiéry a dispozice zámku jsou převážně renesančního a barokního původu. Muzeum Vysočiny Třebíči zde vybudovalo expozici zachycující historii města, zaniklá a zanikající městská řemesla. V zámeckých konírnách jsou pořádány nejrůznější výstavy a koncerty.

.


rot_02Kaple sv. Michala (rotunda)

PŮVODNĚ ROMÁNSKÁ ROTUNDA

stojí na jihovýchodní straně kostela. Stavba válcovitého tvaru pochází zřejmě ze 13. století. Jeho spodní část sloužila jako kostnice, horní jako kaple s nástropní freskou „Posledního soudu“ z roku 1726.

.

.


kostelChrám sv. Jiljí

DOMINANTOU

vytvářející charakteristické panorama města, je farní kostel sv. Jiljí, trojlodní chrám s presbytářem. Původně románský kostel z 1. poloviny 13. století. Z období gotiky pochází kněžiště. Oltářní obraz sv. Jiljí namaloval vídeňský malíř Ignác Dullinger.

V období baroka byly přistavěny lodě a 50 m vysoká věž, která byla vystavěna při severní straně presbytáře roku 1714. Dochovaly se v ní dva zvony – první z roku 1532 o váze 300 kg a druhý z roku 1535 o váze 1700 kg. V současné době je věž kostela bohužel pro veřejnost nepřístupná.

 .

.


faraFarní areál s hradební zdí a baštou; vrása

ZÁPADNĚ OD KOSTELA

stojí na terase městského opevnění rozsáhlá budova fary. Barokní štít fary nese vročení 1779. Pamětní deska, která připomíná působení spisovatele P. Václava Kosmáka v Moravských Budějovicích, je umístěna na průčelí štítu.

Součástí farního areálu jsou i zbytky městského oprávnění, které tvoří části hradeb, okrouhlá bašta a městská brána „pod farou“.

Pararulová vrása je vzácný geologický útvar, který je vidět na skalním ostrohu, na němž se vypíná budova fary. Vznikla za tzv. kodomské horotvorné činnosti, která probíhala před 600 – 800 milióny lety. Útvar se řadí mezi geologické rarity, v celé České republice není podobná k vidění.


d31Dům čp. 31 – RADNICE

MEZI DALŠÍ VÝZNAMNÉ

měšťanské stavby patří budova radnice, její výstavba je renesanční včetně dvorních křídel, dílčí zásahy jsou klasicistní, povrchová úprava průčelí ve 20.letech. Objekt je hodnotný klenutými vnitřními prostory a renesančním tympanonem vjezdu.

.

.


d30_02DŮM čp. 32

MĚŠŤANSKÝ DŮM ČP. 32,

objekt s dvoudílným barokním průčelím. Přízemí prolomeno výkladci. Dům se slohově řadí do 15. století – pozdně gotická architektonicky hodnotná stavba s dochovanými gotickými články. V domě byla až do roku 1952 lékárna. Dnes je zde restaurace a penzion Venuše a prodejna ovoce a zeleniny.

.


d60Dům čp. 60

NA PURCNEROVĚ ULICI

stojí přízemní dům čp. 60, zčásti jednopatrový s jednotící atikou a cimbuřím a s nárožním renesančním arkýřem. Jádro domu je středověké, pozdější renesanční podobu překryla gotizující úprava z 19. století. Fasádní sgrafito je možno shlédnout ze dvora objektu. V objektu se nachází Erbovní vinárna, bar a internetová kavárna.

.


nepomucKaple sv. Jana Nepomuckého

KAPLI DALA POSTAVIT ROKU 1713

Terezie Polyxena, vdova po Václavu Renaltu ze Schaumburka. Kaple stála na hřbitově, který byl vybudován v letech 1617 – 1620.
Podle přání zůstavitele byl nad vchodem do kaple umístěn rodinný erb hrabat Schaumburků a ve výklenku na štítě soška sv. Jana Nepomuckého. V současné době kaple slouží Českobratrské církvi evangelické.